Cửa hàng Miễn thuế

In

Địa chỉ: Khu cảng tầu Ngọc Châu, phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ông: Nguyễn Văn Tuyến- Trưởng cửa hàng miễn thuế.

Tel: 0913548866